Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 27. júnu 2014

1. júla 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 27. júna 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 209,7 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 360,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,4 mld. EUR na 958,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 1,8 mld. EUR na 131,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 4,5 mld. EUR na 542,9 mld. EUR. V stredu 25. júna 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 97,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 115 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 11,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 10,4 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 12,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 25,4 mld. EUR (v porovnaní s 26,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal takmer nezmenený na úrovni 209,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 27. júna 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 160,6 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 35,1 mld. EUR a 14,2 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,5 mld. EUR na 217,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 479 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 416 1
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 602 −349
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 814 350
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 394 −1 148
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 563 159
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 563 159
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 568 373 3 355
5.1 Hlavné refinančné operácie 115 041 17 154
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 453 276 −13 849
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 56 50
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 65 198 2 300
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 570 574 1 201
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 209 920 0
7.2 Ostatné cenné papiere 360 654 1 201
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 267 0
9 Ostatné aktíva 242 834 2 256
Aktíva spolu 2 088 099 8 124
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 958 314 2 384
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 243 158 5 380
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 217 727 6 502
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 25 423 −1 121
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 560 546
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 171 568 3 272
5.1 Verejná správa 131 873 1 785
5.2 Ostatné záväzky 39 695 1 487
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 59 728 −1 921
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 809 −248
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 477 −715
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 477 −715
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 203 433 −579
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 95 309 4
Pasíva spolu 2 088 099 8 124

Kontakt pre médiá