Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 27 юни 2014 г.

1 юли 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 27 юни 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 209,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,2 млрд. евро до 360,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,4 млрд. евро до 958,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 1,8 млрд. евро до 131,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 4,5 млрд. евро до 542,9 млрд. евро. На 25 юни 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 97,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 115 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 11,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 10,4 млрд. евро, а 12,6 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 25,4 млрд. евро (при 26,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават практически непроменени в размер на 209,9 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 27 юни 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 160,6 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 35,1 млрд. евро и 14,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 6,5 млрд. евро до 217,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 479 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 416 1
2.1 Вземания от МВФ 80 602 −349
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 814 350
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 394 −1 148
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 563 159
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 563 159
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 568 373 3 355
5.1 Основни операции по рефинансиране 115 041 17 154
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 453 276 −13 849
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 56 50
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 65 198 2 300
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 570 574 1 201
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 209 920 0
7.2 Други ценни книжа 360 654 1 201
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 267 0
9 Други активи 242 834 2 256
Общо активи 2 088 099 8 124
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 958 314 2 384
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 243 158 5 380
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 217 727 6 502
2.2 Депозитно улеснение 25 423 −1 121
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 8 560 546
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 171 568 3 272
5.1 Сектор „Държавно управление“ 131 873 1 785
5.2 Други задължения 39 695 1 487
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 59 728 −1 921
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 809 −248
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 477 −715
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 477 −715
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 203 433 −579
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 95 309 4
Общо пасиви 2 088 099 8 124

Данни за контакт за медиите