Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 27. červnu 2014

1. července 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 27. června 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 209,7 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 360,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,4 mld. EUR na 958,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 1,8 mld. EUR na 131,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 4,5 mld. EUR na 542,9 mld. EUR. Ve středu 25. června 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 97,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 115 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 11,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 10,4 mld. EUR, zatímco 12,6 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před datem splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 25,4 mld. EUR (oproti 26,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 209,9 mld. EUR. V týdnu končícím 27. června 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 160,6 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 35,1 mld. EUR, resp. 14,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,5 mld. EUR na 217,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 479 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 416 1
2.1 Pohledávky za MMF 80 602 −349
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 814 350
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 394 −1 148
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 563 159
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 563 159
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 568 373 3 355
5.1 Hlavní refinanční operace 115 041 17 154
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 453 276 −13 849
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 56 50
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 65 198 2 300
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 570 574 1 201
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 209 920 0
7.2 Ostatní cenné papíry 360 654 1 201
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 267 0
9 Ostatní aktiva 242 834 2 256
Aktiva celkem 2 088 099 8 124
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 958 314 2 384
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 243 158 5 380
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 217 727 6 502
2.2 Vkladová facilita 25 423 −1 121
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 560 546
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 171 568 3 272
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 131 873 1 785
5.2 Ostatní závazky 39 695 1 487
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 59 728 −1 921
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 809 −248
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 477 −715
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 477 −715
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 203 433 −579
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 309 4
Pasiva celkem 2 088 099 8 124
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média