Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 27. junija 2014

1. julij 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 27. junija 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 209,7 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,2 milijarde EUR na 360,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,4 milijarde EUR na 958,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 1,8 milijarde EUR na 131,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 4,5 milijarde EUR na 542,9 milijarde EUR. V sredo, 25. junija 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 97,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 115 milijard EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 11,6 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 10,4 milijarde EUR, medtem ko je bilo 12,6 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 25,4 milijarde EUR (v primerjavi s 26,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 209,9 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 27. junija 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 160,6 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 35,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,5 milijarde EUR na 217,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.479 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.416 1
2.1 Terjatve do MDS 80.602 −349
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.814 350
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.394 −1.148
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.563 159
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.563 159
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 568.373 3.355
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 115.041 17.154
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 453.276 −13.849
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 56 50
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 65.198 2.300
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 570.574 1.201
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 209.920 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 360.654 1.201
8 Dolg širše države v EUR 27.267 0
9 Druga sredstva 242.834 2.256
Skupaj sredstva 2.088.099 8.124
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 958.314 2.384
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 243.158 5.380
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 217.727 6.502
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 25.423 −1.121
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 8.560 546
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 171.568 3.272
5.1 Širša država 131.873 1.785
5.2 Druge obveznosti 39.695 1.487
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 59.728 −1.921
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 809 −248
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.477 −715
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.477 −715
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 203.433 −579
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 95.309 4
Skupaj obveznosti 2.088.099 8.124