Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 27 juni 2014

1 juli 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 27 juni 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 209,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week werden door het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 360,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,4 miljard naar EUR 958,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 1,8 miljard naar EUR 131,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 4,5 miljard naar EUR 542,9 miljard. Op woensdag 25 juni 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 97,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 115 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 11,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 10,4 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 12,6 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 25,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 26,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven vrijwel onveranderd op EUR 209,9 miljard. In de week die eindigde op 27 juni 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 160,6 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 35,1 miljard en EUR 14,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,5 miljard naar EUR 217,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.479 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.416 1
2.1 Vorderingen op het IMF 80.602 −349
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.814 350
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.394 −1.148
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.563 159
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.563 159
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 568.373 3.355
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 115.041 17.154
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 453.276 −13.849
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 56 50
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 65.198 2.300
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 570.574 1.201
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 209.920 0
7.2 Overige waardepapieren 360.654 1.201
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.267 0
9 Overige activa 242.834 2.256
Totaal activa 2.088.099 8.124
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 958.314 2.384
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 243.158 5.380
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 217.727 6.502
2.2 Depositofaciliteit 25.423 −1.121
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.560 546
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 171.568 3.272
5.1 Overheid 131.873 1.785
5.2 Overige verplichtingen 39.695 1.487
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 59.728 −1.921
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 809 −248
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.477 −715
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.477 −715
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 203.433 −579
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 95.309 4
Totaal passiva 2.088.099 8.124

Contactpersonen voor de media