Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 27. jūnijā

2014.1.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 27. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 209.7 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 360.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 958.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 131.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 4.5 mljrd. euro (līdz 542.9 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 25. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 97.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 115 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 11.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 10.4 mljrd. euro apmērā, savukārt 12.6 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 25.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 26.5 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (209.9 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 27. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 160.6 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 35.1 mljrd. euro un 14.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.5 mljrd. euro (līdz 217.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,479 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,416 1
2.1 SVF debitoru parādi 80,602 −349
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,814 350
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,394 −1,148
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,563 159
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,563 159
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 568,373 3,355
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 115,041 17,154
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 453,276 −13,849
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 56 50
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 65,198 2,300
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 570,574 1,201
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 209,920 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 360,654 1,201
8 Valdības parāds euro 27,267 0
9 Pārējie aktīvi 242,834 2,256
Kopā aktīvi 2,088,099 8,124
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 958,314 2,384
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 243,158 5,380
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 217,727 6,502
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 25,423 −1,121
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 8,560 546
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 171,568 3,272
5.1 Saistības pret valdību 131,873 1,785
5.2 Pārējās saistības 39,695 1,487
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 59,728 −1,921
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 809 −248
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,477 −715
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,477 −715
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 203,433 −579
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 95,309 4
Kopā pasīvi 2,088,099 8,124
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem