Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 27 czerwca 2014 r.

1 lipca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 27 czerwca 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 209,7 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,2 mld EUR do poziomu 360,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,4 mld EUR do poziomu 958,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 1,8 mld EUR do poziomu 131,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 4,5 mld EUR do poziomu 542,9 mld EUR. W środę 25 czerwca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 97,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 115 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 11,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 10,4 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 12,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 25,4 mld EUR (wobec 26,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 209,9 mld EUR. W związku z tym w tygodniu zakończonym 27 czerwca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 160,6 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 35,1 mld EUR i 14,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,5 mld EUR do poziomu 217,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.479 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.416 1
2.1 Należności od MFW 80.602 −349
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.814 350
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.394 −1.148
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.563 159
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.563 159
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 568.373 3.355
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 115.041 17.154
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 453.276 −13.849
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 56 50
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 65.198 2.300
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 570.574 1.201
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 209.920 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 360.654 1.201
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.267 0
9 Pozostałe aktywa 242.834 2.256
Aktywa razem 2.088.099 8.124
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 958.314 2.384
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 243.158 5.380
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 217.727 6.502
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 25.423 −1.121
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.560 546
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 171.568 3.272
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 131.873 1.785
5.2 Pozostałe zobowiązania 39.695 1.487
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 59.728 −1.921
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 809 −248
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.477 −715
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.477 −715
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 203.433 −579
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.309 4
Pasywa razem 2.088.099 8.124
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami