Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 27 juni 2014

1 juli 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 27 juni 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 209,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 360,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 958,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 131,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 4,5 miljarder EUR till 542,9 miljarder EUR. Onsdagen den 25 juni 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 97,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 115 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 11,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 10,4 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 12,6 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 25,4 miljarder EUR (jämfört med 26,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var i princip oförändrat på 209,9 miljarder EUR. Under den vecka som slutade den 27 juni 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersmarknadsprogrammet till 160,6 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 35,1 miljarder EUR respektive 14,2 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,5 miljarder EUR till 217,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.479 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.416 1
2.1 Fordringar på IMF 80.602 −349
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.814 350
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.394 −1.148
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.563 159
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.563 159
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 568.373 3.355
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 115.041 17.154
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 453.276 −13.849
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 56 50
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 65.198 2.300
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 570.574 1.201
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 209.920 0
7.2 Andra värdepapper 360.654 1.201
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.267 0
9 Övriga tillgångar 242.834 2.256
Summa tillgångar 2.088.099 8.124
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 958.314 2.384
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 243.158 5.380
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 217.727 6.502
2.2 Inlåningsfacilitet 25.423 −1.121
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.560 546
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 171.568 3.272
5.1 Offentliga sektorn 131.873 1.785
5.2 Övriga skulder 39.695 1.487
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 59.728 −1.921
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 809 −248
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.477 −715
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.477 −715
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 203.433 −579
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 95.309 4
Summa skulder 2.088.099 8.124
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media