Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 27. juni 2014

1. juli 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 27. juni 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 209,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,2 mia. euro til 360,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,4 mia. euro til 958,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 1,8 mia. euro til 131,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 4,5 mia. euro til 542,9 mia. euro. Onsdag den 25. juni 2014 udløb en primær markedsoperation på 97,9 mia. euro, og en ny på 115 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 11,6 mia. euro, og en ny på 10,4 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 12,6 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 25,4 mia. euro (mod 26,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev praktisk taget uændret på 209,9 mia. euro. I ugen, der sluttede den 27. juni 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 160,6 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 35,1 mia. euro og 14,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,5 mia. euro til 217,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.479 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.416 1
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.602 −349
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.814 350
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.394 −1.148
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.563 159
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.563 159
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 568.373 3.355
5.1 Primære markedsoperationer 115.041 17.154
5.2 Langfristede markedsoperationer 453.276 −13.849
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 56 50
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 65.198 2.300
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 570.574 1.201
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 209.920 0
7.2 Andre værdipapirer 360.654 1.201
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.267 0
9 Andre aktiver 242.834 2.256
Aktiver i alt 2.088.099 8.124
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 958.314 2.384
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 243.158 5.380
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 217.727 6.502
2.2 Indlånsfacilitet 25.423 −1.121
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.560 546
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 171.568 3.272
5.1 Offentlig forvaltning og service 131.873 1.785
5.2 Andre forpligtelser 39.695 1.487
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 59.728 −1.921
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 809 −248
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.477 −715
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.477 −715
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0
10 Andre forpligtelser 203.433 −579
11 Revalueringskonti 288.913 0
12 Kapital og reserver 95.309 4
Passiver i alt 2.088.099 8.124

Medie- og pressehenvendelser