Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. júnu 2014

24. júna 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. júna 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,6 mld. EUR na 209,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
19. júna 2014 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 50 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 2 mld. EUR na 359,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,6 mld. EUR na 955,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 40,9 mld. EUR na 130,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 56,8 mld. EUR na 538,5 mld. EUR. V stredu 18. júna 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 136,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 97,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 108,6 mld. EUR.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 3,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) zostal takmer nulový, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 26,5 mld. EUR (v porovnaní so 17,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 2,6 mld. EUR na 209,9 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov a programu pre trhy s cennými papiermi. V týždni končiacom sa 20. júna 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 160,6 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 35,1 mld. EUR a 14,2 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 11,4 mld. EUR na 211,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 479 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 415 −3 069
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 950 −602
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 464 −2 467
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 542 2 143
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 404 −432
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 404 −432
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 565 019 −42 598
5.1 Hlavné refinančné operácie 97 887 −38 879
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 467 126 −3 714
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 5 −5
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 62 898 −916
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 569 373 −593
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 209 920 −2 623
7.2 Ostatné cenné papiere 359 453 2 030
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 27 267 0
9 Ostatné aktíva 240 579 1 160
Aktíva spolu 2 079 975 −44 306
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 955 931 −619
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 237 777 −88 037
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 211 226 11 395
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 26 544 9 369
2.3 Termínované vklady 0 −108 650
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 7 −151
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 014 5 352
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 168 296 44 151
5.1 Verejná správa 130 087 40 873
5.2 Ostatné záväzky 38 209 3 278
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 61 649 −5 456
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 057 86
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 192 −396
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 192 −396
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 204 012 −1 290
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 95 305 1 902
Pasíva spolu 2 079 975 −44 306

Kontakt pre médiá