Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. juni 2014

24. juni 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. juni 2014 steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro som følge af købet af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,6 mia. euro til 209,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
19. juni 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 50 mio. -

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2 mia. euro til 359,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,6 mia. euro til 955,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 40,9 mia. euro til 130,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 56,8 mia. euro til 538,5 mia. euro. Onsdag den 18. juni 2014 udløb en primær markedsoperation på 136,8 mia. euro, og en ny på 97,9 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 108,6 mia. euro.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 3,7 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var fortsat praktisk taget nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 26,5 mia. euro (mod 17,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 2,6 mia. euro til 209,9 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielsen af værdipapirer opkøbt under det første program til opkøb af covered bonds og Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 20. juni 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 160,6 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 35,1 mia. euro og 14,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 11,4 mia. euro til 211,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.479 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.415 −3.069
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.950 −602
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.464 −2.467
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.542 2.143
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.404 −432
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.404 −432
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 565.019 −42.598
5.1 Primære markedsoperationer 97.887 −38.879
5.2 Langfristede markedsoperationer 467.126 −3.714
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 5 −5
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 62.898 −916
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 569.373 −593
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 209.920 −2.623
7.2 Andre værdipapirer 359.453 2.030
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 27.267 0
9 Andre aktiver 240.579 1.160
Aktiver i alt 2.079.975 −44.306
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 955.931 −619
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 237.777 −88.037
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 211.226 11.395
2.2 Indlånsfacilitet 26.544 9.369
2.3 Indskud med fast løbetid 0 −108.650
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 7 −151
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 8.014 5.352
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 168.296 44.151
5.1 Offentlig forvaltning og service 130.087 40.873
5.2 Andre forpligtelser 38.209 3.278
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 61.649 −5.456
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.057 86
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.192 −396
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.192 −396
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0
10 Andre forpligtelser 204.012 −1.290
11 Revalueringskonti 288.913 0
12 Kapital og reserver 95.305 1.902
Passiver i alt 2.079.975 −44.306

Medie- og pressehenvendelser