Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 czerwca 2014 r.

24 czerwca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 20 czerwca 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 1 mln EUR w wyniku zakupu złotych monet.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,6 mld EUR do poziomu 209,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
19 czerwca 2014 r. 84‑dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 50 mln USD -

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2 mld EUR do poziomu 359,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,6 mld EUR do poziomu 955,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 40,9 mld EUR do poziomu 130,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 56,8 mld EUR do poziomu 538,5 mld EUR. W środę 18 czerwca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 136,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 97,9 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 108,6 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym została spłacona przed terminem zapadalności kwota 3,7 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było nadal bliskie zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 26,5 mld EUR (wobec 17,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 2,6 mld EUR do poziomu 209,9 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 20 czerwca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 160,6 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 35,1 mld EUR i 14,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 11,4 mld EUR do poziomu 211,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.479 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.415 −3.069
2.1 Należności od MFW 80.950 −602
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.464 −2.467
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.542 2.143
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.404 −432
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.404 −432
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 565.019 −42.598
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 97.887 −38.879
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 467.126 −3.714
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 5 −5
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 62.898 −916
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 569.373 −593
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 209.920 −2.623
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.453 2.030
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 27.267 0
9 Pozostałe aktywa 240.579 1.160
Aktywa razem 2.079.975 −44.306
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 955.931 −619
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 237.777 −88.037
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 211.226 11.395
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 26.544 9.369
2.3 Depozyty terminowe 0 −108.650
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 −151
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.014 5.352
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 168.296 44.151
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 130.087 40.873
5.2 Pozostałe zobowiązania 38.209 3.278
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 61.649 −5.456
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.057 86
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.192 −396
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.192 −396
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 204.012 −1.290
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.305 1.902
Pasywa razem 2.079.975 −44.306

Kontakt z mediami