Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. junija 2014

24. junij 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. junija 2014, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR zaradi nakupa zlatih kovancev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 209,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
19. junij 2014 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 50 mio USD -

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2 milijardi EUR na 359,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 955,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 40,9 milijarde EUR na 130,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 56,8 milijarde EUR na 538,5 milijarde EUR. V sredo, 18. junija 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 136,8 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 97,9 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 108,6 milijarde EUR.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 3,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala skoraj enaka nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 26,5 milijarde EUR (v primerjavi s 17,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 2,6 milijarde EUR na 209,9 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic in v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 20. junija 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 160,6 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 35,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 11,4 milijarde EUR na 211,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.479 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.415 −3.069
2.1 Terjatve do MDS 80.950 −602
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.464 −2.467
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.542 2.143
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.404 −432
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.404 −432
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 565.019 −42.598
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 97.887 −38.879
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 467.126 −3.714
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 5 −5
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 62.898 −916
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 569.373 −593
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 209.920 −2.623
7.2 Drugi vrednostni papirji 359.453 2.030
8 Dolg širše države v EUR 27.267 0
9 Druga sredstva 240.579 1.160
Skupaj sredstva 2.079.975 −44.306
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 955.931 −619
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 237.777 −88.037
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 211.226 11.395
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 26.544 9.369
2.3 Vezane vloge 0 −108.650
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 7 −151
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 8.014 5.352
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 168.296 44.151
5.1 Širša država 130.087 40.873
5.2 Druge obveznosti 38.209 3.278
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 61.649 −5.456
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.057 86
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.192 −396
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.192 −396
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 204.012 −1.290
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 95.305 1.902
Skupaj obveznosti 2.079.975 −44.306

Stiki za medije