Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 juni 2014

24 juni 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 20 juni 2014 steeg de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 1 miljoen ten gevolge van een aankoop van gouden munten.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 209,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
19 juni 2014 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 50 miljoen -

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2 miljard naar EUR 359,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 955,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 40,9 miljard naar EUR 130,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 56,8 miljard naar EUR 538,5 miljard. Op woensdag 18 juni 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 136,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 97,9 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 108,6 miljard.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 3,7 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bleef vrijwel nihil, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 26,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 17,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 2,6 miljard naar EUR 209,9 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties en het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 20 juni 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 160,6 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 35,1 miljard en EUR 14,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,4 miljard naar EUR 211,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.479 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.415 −3.069
2.1 Vorderingen op het IMF 80.950 −602
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.464 −2.467
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.542 2.143
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.404 −432
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.404 −432
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 565.019 −42.598
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 97.887 −38.879
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 467.126 −3.714
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 5 −5
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 62.898 −916
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 569.373 −593
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 209.920 −2.623
7.2 Overige waardepapieren 359.453 2.030
8 Overheidsschuld, luidende in euro 27.267 0
9 Overige activa 240.579 1.160
Totaal activa 2.079.975 −44.306
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 955.931 −619
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 237.777 −88.037
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 211.226 11.395
2.2 Depositofaciliteit 26.544 9.369
2.3 Termijndeposito's 0 −108.650
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 7 −151
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 8.014 5.352
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 168.296 44.151
5.1 Overheid 130.087 40.873
5.2 Overige verplichtingen 38.209 3.278
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 61.649 −5.456
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.057 86
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.192 −396
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.192 −396
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 204.012 −1.290
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 95.305 1.902
Totaal passiva 2.079.975 −44.306

Contactpersonen voor de media