Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 20. lipnja 2014.

24. lipnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 20. lipnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) povećalo se za 1 milijun EUR zbog kupnje zlatnoga kovanog novca.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,6 milijarda EUR na 209,9 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
19. lipnja 2014. 84-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 50 milijuna USD -

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećala su se za 2 milijarde EUR na 359,5 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,6 milijarda EUR na 955,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 40,9 milijarda EUR na 130,1 milijardu EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 56,8 milijarda EUR na 538,5 milijarda EUR. U srijedu, 18. lipnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 136,8 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 97,9 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga su dana dospjeli oročeni depoziti u iznosu 108,6 milijarda EUR.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 3,7 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) bila je gotovo nula, dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 26,5 milijarda EUR (u odnosu na 17,2 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) smanjila su se za 2,6 milijarda EUR na 209,9 milijarda EUR. Do povećanja je došlo zbog otkupa vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog programa kupnje pokrivenih obveznica i Programa za tržišta vrijednosnih papira. Stoga je u tjednu koji je završio 20. lipnja 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 160,6 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 35,1 milijardu EUR odnosno 14,2 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 11,4 milijarde EUR na 211,2 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 479 1
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 415 −3 069
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 950 −602
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 464 −2 467
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 542 2 143
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 404 −432
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 404 −432
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 565 019 −42 598
5.1 Glavne operacije refinanciranja 97 887 −38 879
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 467 126 −3 714
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 5 −5
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 62 898 −916
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 569 373 −593
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 209 920 −2 623
7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 453 2 030
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 267 0
9 Ostala imovina 240 579 1 160
Ukupno imovina 2 079 975 −44 306
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 955 931 −619
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 237 777 −88 037
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 211 226 11 395
2.2 Novčani depoziti 26 544 9 369
2.3 Oročeni depoziti 0 −108 650
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 7 −151
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 8 014 5 352
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 168 296 44 151
5.1 Opća država 130 087 40 873
5.2 Ostale obveze 38 209 3 278
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 61 649 −5 456
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 057 86
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 192 −396
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 192 −396
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 204 012 −1 290
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 95 305 1 902
Ukupno obveze 2 079 975 −44 306

Kontaktni podatci za medije