Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 20 юни 2014 г.

24 юни 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 20 юни 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва увеличение с 1 млн. евро поради покупка на златни монети.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,6 млрд. евро до 209,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
19 юни 2014 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 50 млн. щатски долара -

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2 млрд. евро до 359,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,6 млрд. евро до 955,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 40,9 млрд. евро до 130,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 56,8 млрд. евро до 538,5 млрд. евро. На 18 юни 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 136,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 97,9 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 108,6 млрд. евро.

През седмицата 3,7 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 26,5 млрд. евро (при 17,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 2,6 млрд. евро до 209,9 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата програма за закупуване на обезпечени облигации и по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 20 юни 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 160,6 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 35,1 млрд. евро и 14,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 11,4 млрд. евро до 211,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 479 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 415 −3 069
2.1 Вземания от МВФ 80 950 −602
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 464 −2 467
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 542 2 143
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 404 −432
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 404 −432
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 565 019 −42 598
5.1 Основни операции по рефинансиране 97 887 −38 879
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 467 126 −3 714
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 5 −5
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 62 898 −916
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 569 373 −593
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 209 920 −2 623
7.2 Други ценни книжа 359 453 2 030
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 27 267 0
9 Други активи 240 579 1 160
Общо активи 2 079 975 −44 306
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 955 931 −619
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 237 777 −88 037
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 211 226 11 395
2.2 Депозитно улеснение 26 544 9 369
2.3 Срочни депозити 0 −108 650
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 −151
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 8 014 5 352
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 168 296 44 151
5.1 Сектор „Държавно управление“ 130 087 40 873
5.2 Други задължения 38 209 3 278
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 61 649 −5 456
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 057 86
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 192 −396
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 192 −396
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 204 012 −1 290
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 95 305 1 902
Общо пасиви 2 079 975 −44 306

Данни за контакт за медиите