Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. červnu 2014

24. června 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. června 2014 vzrostl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 milion EUR vzhledem k nákupu zlatých mincí.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,6 mld. EUR na 209,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
19. června 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 50 mil. USD -

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2 mld. EUR na 359,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,6 mld. EUR na 955,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 40,9 mld. EUR na 130,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 56,8 mld. EUR na 538,5 mld. EUR. Ve středu 18. června 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 136,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 97,9 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 108,6 mld. EUR.

V témže týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 3,7 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 26,5 mld. EUR (oproti 17,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 2,6 mld. EUR na 209,9 mld. EUR. Příčinou tohoto poklesu je splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů a programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 20. června 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 160,6 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 35,1 mld. EUR, resp. 14,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 11,4 mld. EUR na 211,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 326 479 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 415 −3 069
2.1 Pohledávky za MMF 80 950 −602
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 464 −2 467
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 542 2 143
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 404 −432
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 404 −432
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 565 019 −42 598
5.1 Hlavní refinanční operace 97 887 −38 879
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 467 126 −3 714
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 5 −5
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 62 898 −916
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 569 373 −593
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 209 920 −2 623
7.2 Ostatní cenné papíry 359 453 2 030
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 267 0
9 Ostatní aktiva 240 579 1 160
Aktiva celkem 2 079 975 −44 306
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 955 931 −619
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 237 777 −88 037
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 211 226 11 395
2.2 Vkladová facilita 26 544 9 369
2.3 Termínované vklady 0 −108 650
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 7 −151
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 014 5 352
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 168 296 44 151
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 130 087 40 873
5.2 Ostatní závazky 38 209 3 278
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 61 649 −5 456
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 057 86
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 192 −396
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 192 −396
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 830 0
10 Ostatní pasiva 204 012 −1 290
11 Účty přecenění 288 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 305 1 902
Pasiva celkem 2 079 975 −44 306

Kontakty pro média