Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 20. jūnijā

2014.24.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 20. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) palielinājās par 1 milj. euro sakarā ar zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 209.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 19. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 50 milj. ASV dolāru -

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2 mljrd. euro (līdz 359.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 955.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 40.9 mljrd. euro (līdz 130.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 56.8 mljrd. euro (līdz 538.5 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 18. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 136.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 97.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 108.6 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 3.7 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 26.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 17.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 209.9 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" un "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 20. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 160.6 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 35.1 mljrd. euro un 14.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 11.4 mljrd. euro (līdz 211.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,479 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,415 −3,069
2.1 SVF debitoru parādi 80,950 −602
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,464 −2,467
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,542 2,143
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,404 −432
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,404 −432
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 565,019 −42,598
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 97,887 −38,879
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 467,126 −3,714
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 5 −5
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 62,898 −916
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 569,373 −593
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 209,920 −2,623
7.2 Pārējie vērtspapīri 359,453 2,030
8 Valdības parāds euro 27,267 0
9 Pārējie aktīvi 240,579 1,160
Kopā aktīvi 2,079,975 −44,306
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 955,931 −619
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 237,777 −88,037
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 211,226 11,395
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 26,544 9,369
2.3 Termiņnoguldījumi 0 −108,650
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 7 −151
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 8,014 5,352
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 168,296 44,151
5.1 Saistības pret valdību 130,087 40,873
5.2 Pārējās saistības 38,209 3,278
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 61,649 −5,456
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,057 86
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,192 −396
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,192 −396
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 204,012 −1,290
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 95,305 1,902
Kopā pasīvi 2,079,975 −44,306

Kontaktinformācija presei