Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 iunie 2014

24 iunie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 iunie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a înregistrat o creştere de 1 milion EUR ca urmare a cumpărării de monede de aur.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o reducere de 0,6 miliarde EUR, până la 209,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
19 iunie 2014 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 50 de milioane USD -

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 2 miliarde EUR, până la 359,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 955,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 40,9 miliarde EUR, până la 130,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 56,8 miliarde EUR, până la 538,5 miliarde EUR. Miercuri, 18 iunie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 136,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 97,9 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 108,6 miliarde EUR.

În cursul săptămânii, suma de 3,7 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 26,5 miliarde EUR (faţă de 17,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 2,6 miliarde EUR, până la 209,9 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate şi al programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 20 iunie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 160,6 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 35,1 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 11,4 miliarde EUR, până la 211,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 479 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 415 −3 069
2.1 Creanţe asupra FMI 80 950 −602
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 464 −2 467
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 542 2 143
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 404 −432
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 404 −432
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 565 019 −42 598
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 97 887 −38 879
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 467 126 −3 714
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 5 −5
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 62 898 −916
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 569 373 −593
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 209 920 −2 623
7.2 Alte titluri 359 453 2 030
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 267 0
9 Alte active 240 579 1 160
Total active 2 079 975 −44 306
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 955 931 −619
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 237 777 −88 037
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 211 226 11 395
2.2 Facilitatea de depozit 26 544 9 369
2.3 Depozite pe termen fix 0 −108 650
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 −151
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 8 014 5 352
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 168 296 44 151
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 130 087 40 873
5.2 Alte angajamente 38 209 3 278
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 61 649 −5 456
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 057 86
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 192 −396
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 192 −396
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 204 012 −1 290
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 95 305 1 902
Total pasive 2 079 975 −44 306

Contacte media