Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. birželio 20 d.

2014 m. birželio 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. birželio 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 209,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. birželio 19 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 50 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 359,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 955,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 40,9 mlrd. eurų – iki 130,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 56,8 mlrd. eurų – iki 538,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. birželio 18 d., baigėsi 136,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 97,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 108,6 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 3,7 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 26,5 mlrd. eurų (palyginti su 17,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 209,9 mlrd. eurų dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją pirkimo programą ir vertybinių popierių rinkų programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. birželio 20 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 160,6 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 35,1 mlrd. eurų ir 14,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,4 mlrd. eurų – iki 211,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 479 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 415 −3 069
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 950 −602
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 464 −2 467
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 542 2 143
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 404 −432
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 404 −432
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 565 019 −42 598
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 97 887 −38 879
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 467 126 −3 714
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 5 −5
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 62 898 −916
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 569 373 −593
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 209 920 −2 623
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 359 453 2 030
8 Valdžios skola eurais 27 267 0
9 Kitas turtas 240 579 1 160
Visas turtas 2 079 975 −44 306
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 955 931 −619
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 237 777 −88 037
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 211 226 11 395
2.2 Indėlių galimybė 26 544 9 369
2.3 Terminuotieji indėliai 0 −108 650
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 −151
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 014 5 352
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 168 296 44 151
5.1 Valdžiai 130 087 40 873
5.2 Kiti įsipareigojimai 38 209 3 278
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 61 649 −5 456
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 057 86
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 192 −396
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 192 −396
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 204 012 −1 290
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 305 1 902
Visi įsipareigojimai 2 079 975 −44 306

Kontaktai žiniasklaidai