Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. juuni 2014

24. juuni 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

20. juunil 2014 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht kuldmüntide ostu tulemusel 1 miljoni euro võrra.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 209,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
19. juuni 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 50 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2 miljardi euro võrra 359,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,6 miljardi euro võrra 955,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 40,9 miljardi euro võrra 130,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 56,8 miljardi euro võrra 538,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. juunil 2014 möödus 136,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 97,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 108,6 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 3,7 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 26,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 17,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 2,6 miljardi euro võrra 209,9 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ostukava ja väärtpaberituruprogrammi raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 20. juunil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 160,6 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 35,1 miljardi ja 14,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,4 miljardi euro võrra 211,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 479 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 415 −3 069
2.1 Nõuded RVFle 80 950 −602
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 464 −2 467
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 542 2 143
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 404 −432
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 404 −432
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 565 019 −42 598
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 97 887 −38 879
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 467 126 −3 714
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 5 −5
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 62 898 −916
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 569 373 −593
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 209 920 −2 623
7.2 Muud väärtpaberid 359 453 2 030
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 267 0
9 Muud varad 240 579 1 160
Varad kokku 2 079 975 −44 306
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 955 931 −619
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 237 777 −88 037
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 211 226 11 395
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 26 544 9 369
2.3 Tähtajalised hoiused 0 −108 650
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 −151
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 014 5 352
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 168 296 44 151
5.1 Valitsussektor 130 087 40 873
5.2 Muud kohustused 38 209 3 278
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 61 649 −5 456
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 057 86
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 192 −396
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 192 −396
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 204 012 −1 290
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 95 305 1 902
Kohustused kokku 2 079 975 −44 306

Kontaktandmed