Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 juni 2014

24 juni 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 20 juni 2014 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köpet av guldmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 209,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
19 juni 2014 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 50 miljoner USD -

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2 miljarder EUR till 359,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 955,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 40,9 miljarder EUR till 130,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 56,8 miljarder EUR till 538,5 miljarder EUR. Onsdagen den 18 juni 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 136,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 97,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 108,6 miljarder EUR.

Under veckan återbetalades 3,7 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) fortsatte att vara nästan noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 26,5 miljarder EUR (jämfört med 17,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 2,6 miljarder EUR till 209,9 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för det första programmet för köp av säkerställda obligationer och värdepappersmarknadsprogrammet. Under den vecka som slutade den 20 juni 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersmarknadsprogrammet till 160,6 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och det andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 35,1 miljarder EUR respektive 14,2 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11,4 miljarder EUR till 211,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.479 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.415 −3.069
2.1 Fordringar på IMF 80.950 −602
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.464 −2.467
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.542 2.143
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.404 −432
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.404 −432
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 565.019 −42.598
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 97.887 −38.879
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 467.126 −3.714
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 5 −5
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 62.898 −916
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 569.373 −593
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 209.920 −2.623
7.2 Andra värdepapper 359.453 2.030
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 27.267 0
9 Övriga tillgångar 240.579 1.160
Summa tillgångar 2.079.975 −44.306
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 955.931 −619
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 237.777 −88.037
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 211.226 11.395
2.2 Inlåningsfacilitet 26.544 9.369
2.3 Inlåning med fast löptid 0 −108.650
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 7 −151
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 8.014 5.352
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 168.296 44.151
5.1 Offentliga sektorn 130.087 40.873
5.2 Övriga skulder 38.209 3.278
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 61.649 −5.456
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.057 86
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.192 −396
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.192 −396
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 204.012 −1.290
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 95.305 1.902
Summa skulder 2.079.975 −44.306

Kontakt för media