Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 april 2014

29 april 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 april 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 210,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
24 april 2014 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,2 miljard USD 0,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,6 miljard naar EUR 362 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 5,6 miljard naar EUR 946,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 27,4 miljard naar EUR 91,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,5 miljard naar EUR 447,4 miljard. Op woensdag 23 april 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 112,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 121,8 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 153,4 miljard en werden voor een bedrag van EUR 166,8 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 7,5 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 24 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 30,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd. In de week die eindigde op 25 april 2014 bedroeg de waarde van de geaccumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 172,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 37,8 miljard en EUR 14,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 36,8 miljard naar EUR 166,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 326.547 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 245.198 1.090
2.1 Vorderingen op het IMF 81.751 807
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.447 283
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.802 −34
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.416 1.076
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.416 1.076
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 638.141 1.832
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 121.816 9.650
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 516.306 −7.536
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 18 −283
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 60.051 −3.547
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 586.687 −1.630
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 224.668 0
7.2 Overige waardepapieren 362.019 −1.630
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.219 0
9 Overige activa 242.002 2.473
Totaal activa 2.169.061 1.261
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 946.353 −5.581
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 356.899 −29.498
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 166.145 −36.799
2.2 Depositofaciliteit 23.974 −6.084
2.3 Termijndeposito's 166.780 13.416
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 −31
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.013 −44
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 129.189 30.498
5.1 Overheid 91.136 27.438
5.2 Overige verplichtingen 38.052 3.060
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 80.490 2.203
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.432 130
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.533 120
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.533 120
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.830 0
10 Overige passiva 211.432 3.433
11 Herwaarderingsrekeningen 288.913 0
12 Kapitaal en reserves 92.978 0
Totaal passiva 2.169.061 1.261
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media