Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 kwietnia 2014 r.

29 kwietnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25 kwietnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,8 mld EUR do poziomu 210,2 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
24 kwietnia 2014 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,2 mld USD 0,1 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,6 mld EUR do poziomu 362 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 5,6 mld EUR do poziomu 946,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 27,4 mld EUR do poziomu 91,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) spadł o 5,5 mld EUR do poziomu 447,4 mld EUR. W środę 23 kwietnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 112,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 121,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 153,4 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 166,8 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 7,5 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 24 mld EUR (wobec 30,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) nie zmieniły się. W związku z tym w tygodniu zakończonym 25 kwietnia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 172,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 37,8 mld EUR i 14,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 36,8 mld EUR do poziomu 166,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 326.547 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 245.198 1.090
2.1 Należności od MFW 81.751 807
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.447 283
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.802 −34
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.416 1.076
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.416 1.076
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 638.141 1.832
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 121.816 9.650
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 516.306 −7.536
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 18 −283
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 60.051 −3.547
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 586.687 −1.630
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 224.668 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 362.019 −1.630
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.219 0
9 Pozostałe aktywa 242.002 2.473
Aktywa razem 2.169.061 1.261
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 946.353 −5.581
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 356.899 −29.498
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 166.145 −36.799
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 23.974 −6.084
2.3 Depozyty terminowe 166.780 13.416
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −31
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.013 −44
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 129.189 30.498
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 91.136 27.438
5.2 Pozostałe zobowiązania 38.052 3.060
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 80.490 2.203
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.432 130
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.533 120
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.533 120
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.830 0
10 Pozostałe pasywa 211.432 3.433
11 Różnice z wyceny 288.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.978 0
Pasywa razem 2.169.061 1.261
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami