Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. aprila 2014

29. april 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. aprila 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,8 milijarde EUR na 210,2 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
24. april 2014 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,2 mrd USD 0,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,6 milijarde EUR na 362 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 5,6 milijarde EUR na 946,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 27,4 milijarde EUR na 91,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,5 milijarde EUR na 447,4 milijarde EUR. V sredo, 23. aprila 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 112,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 121,8 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 153,4 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 166,8 milijarde EUR.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 7,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 24 milijard EUR (v primerjavi s 30,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena. Tako je v tednu, ki se je končal 25. aprila 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 172,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 37,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 36,8 milijarde EUR na 166,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 326.547 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 245.198 1.090
2.1 Terjatve do MDS 81.751 807
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.447 283
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.802 −34
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.416 1.076
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.416 1.076
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 638.141 1.832
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 121.816 9.650
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 516.306 −7.536
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 18 −283
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 60.051 −3.547
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 586.687 −1.630
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 224.668 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 362.019 −1.630
8 Dolg širše države v EUR 28.219 0
9 Druga sredstva 242.002 2.473
Skupaj sredstva 2.169.061 1.261
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 946.353 −5.581
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 356.899 −29.498
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 166.145 −36.799
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 23.974 −6.084
2.3 Vezane vloge 166.780 13.416
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 −31
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.013 −44
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 129.189 30.498
5.1 Širša država 91.136 27.438
5.2 Druge obveznosti 38.052 3.060
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 80.490 2.203
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.432 130
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.533 120
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.533 120
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.830 0
10 Druge obveznosti 211.432 3.433
11 Računi prevrednotenja 288.913 0
12 Kapital in rezerve 92.978 0
Skupaj obveznosti 2.169.061 1.261
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije