Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 25. aprīlī

2014.29.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 25. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 210.2 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 24. aprīlis Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 0.2 mljrd. ASV dolāru 0.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 362 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.6 mljrd. euro (līdz 946.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 27.4 mljrd. euro (līdz 91.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5.5 mljrd. euro (līdz 447.4 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 23. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 112.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 121.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 153.4 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 166.8 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 7.5 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 24 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 30.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 25. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 172.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 37.8 mljrd. euro un 14.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 36.8 mljrd. euro (līdz 166.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 326,547 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 245,198 1,090
2.1 SVF debitoru parādi 81,751 807
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,447 283
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,802 −34
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,416 1,076
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,416 1,076
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 638,141 1,832
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 121,816 9,650
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 516,306 −7,536
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 18 −283
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 60,051 −3,547
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 586,687 −1,630
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 224,668 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 362,019 −1,630
8 Valdības parāds euro 28,219 0
9 Pārējie aktīvi 242,002 2,473
Kopā aktīvi 2,169,061 1,261
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 946,353 −5,581
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 356,899 −29,498
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 166,145 −36,799
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 23,974 −6,084
2.3 Termiņnoguldījumi 166,780 13,416
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 −31
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,013 −44
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 129,189 30,498
5.1 Saistības pret valdību 91,136 27,438
5.2 Pārējās saistības 38,052 3,060
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 80,490 2,203
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,432 130
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4,533 120
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4,533 120
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,830 0
10 Pārējās saistības 211,432 3,433
11 Pārvērtēšanas konti 288,913 0
12 Kapitāls un rezerves 92,978 0
Kopā pasīvi 2,169,061 1,261
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem