SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. april 2014

29. april 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. april 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,8 mia. euro til 210,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
24. april 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 0,2 mia. USD 0,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,6 mia. euro til 362 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 5,6 mia. euro til 946,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 27,4 mia. euro til 91,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5,5 mia. euro til 447,4 mia. euro. Onsdag den 23. april 2014 udløb en primær markedsoperation på 112,2 mia. euro, og en ny på 121,8 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 153,4 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 166,8 mia. euro.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 7,5 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 24 mia. euro (mod 30,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret. I ugen, der sluttede den 25. april 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 172,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 37,8 mia. euro og 14,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 36,8 mia. euro til 166,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 326.547 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 245.198 1.090
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.751 807
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.447 283
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.802 −34
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.416 1.076
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.416 1.076
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 638.141 1.832
5.1 Primære markedsoperationer 121.816 9.650
5.2 Langfristede markedsoperationer 516.306 −7.536
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 18 −283
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 60.051 −3.547
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 586.687 −1.630
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 224.668 0
7.2 Andre værdipapirer 362.019 −1.630
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.219 0
9 Andre aktiver 242.002 2.473
Aktiver i alt 2.169.061 1.261
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 946.353 −5.581
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 356.899 −29.498
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 166.145 −36.799
2.2 Indlånsfacilitet 23.974 −6.084
2.3 Indskud med fast løbetid 166.780 13.416
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 −31
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.013 −44
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 129.189 30.498
5.1 Offentlig forvaltning og service 91.136 27.438
5.2 Andre forpligtelser 38.052 3.060
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 80.490 2.203
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.432 130
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.533 120
8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.533 120
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.830 0
10 Andre forpligtelser 211.432 3.433
11 Revalueringskonti 288.913 0
12 Kapital og reserver 92.978 0
Passiver i alt 2.169.061 1.261
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt