Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. aprílu 2014

29. apríla 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. apríla 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch zvýšila o 0,8 mld. EUR na 210,2 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
24. apríla 2014 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,2 mld. USD 0,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,6 mld. EUR na 362 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 5,6 mld. EUR na 946,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 27,4 mld. EUR na 91,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 5,5 mld. EUR na 447,4 mld. EUR. V stredu 23. apríla 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 112,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 121,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 153,4 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 166,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bolo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií predčasne splatených 7,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 24 mld. EUR (v porovnaní s 30,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal nezmenený. V týždni končiacom sa 25. apríla 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 172,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 37,8 mld. EUR a 14,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 36,8 mld. EUR na 166,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 326 547 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 245 198 1 090
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 751 807
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 447 283
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 802 −34
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 416 1 076
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 416 1 076
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 638 141 1 832
5.1 Hlavné refinančné operácie 121 816 9 650
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 516 306 −7 536
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 18 −283
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 60 051 −3 547
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 586 687 −1 630
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 224 668 0
7.2 Ostatné cenné papiere 362 019 −1 630
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 219 0
9 Ostatné aktíva 242 002 2 473
Aktíva spolu 2 169 061 1 261
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 946 353 −5 581
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 356 899 −29 498
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 166 145 −36 799
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 23 974 −6 084
2.3 Termínované vklady 166 780 13 416
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 −31
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 013 −44
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 129 189 30 498
5.1 Verejná správa 91 136 27 438
5.2 Ostatné záväzky 38 052 3 060
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 80 490 2 203
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 432 130
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 533 120
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 533 120
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 830 0
10 Ostatné pasíva 211 432 3 433
11 Účty precenenia 288 913 0
12 Základné imanie a rezervy 92 978 0
Pasíva spolu 2 169 061 1 261
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá