Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 april 2014

29 april 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 25 april 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 210,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
24 april 2014 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,2 miljarder USD 0,1 miljard USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 362 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 5,6 miljarder EUR till 946,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 27,4 miljarder EUR till 91,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,5 miljarder EUR till 447,4 miljarder EUR. Onsdagen den 23 april 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 112,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 121,8 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 153,4 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 166,8 miljarder EUR och med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 7,5 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 24 miljarder EUR (jämfört med 30,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7,1 på tillgångssidan) var oförändrat. Under den vecka som slutade den 25 april 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 172,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 37,8 miljarder EUR respektive 14,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 36,8 miljarder EUR till 166,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 326.547 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 245.198 1.090
2.1 Fordringar på IMF 81.751 807
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.447 283
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.802 −34
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.416 1.076
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.416 1.076
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 638.141 1.832
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 121.816 9.650
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 516.306 −7.536
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 18 −283
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 60.051 −3.547
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 586.687 −1.630
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 224.668 0
7.2 Andra värdepapper 362.019 −1.630
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.219 0
9 Övriga tillgångar 242.002 2.473
Summa tillgångar 2.169.061 1.261
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 946.353 −5.581
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 356.899 −29.498
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 166.145 −36.799
2.2 Inlåningsfacilitet 23.974 −6.084
2.3 Inlåning med fast löptid 166.780 13.416
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 −31
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.013 −44
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 129.189 30.498
5.1 Offentliga sektorn 91.136 27.438
5.2 Övriga skulder 38.052 3.060
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 80.490 2.203
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.432 130
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.533 120
8.1 Inlåning och övriga skulder 4.533 120
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.830 0
10 Övriga skulder 211.432 3.433
11 Värderegleringskonton 288.913 0
12 Eget kapital 92.978 0
Summa skulder 2.169.061 1.261
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media