Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 април 2014 г.

29 април 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 25 април 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,8 млрд. евро до 210,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
24 април 2014 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,2 млрд. щатски долара 0,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,6 млрд. евро до 362 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 5,6 млрд. евро до 946,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 27,4 млрд. евро до 91,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,5 млрд. евро до 447,4 млрд. евро. На 23 април 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 112,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 121,8 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 153,4 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 166,8 млрд. евро.

През седмицата 7,5 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 24 млрд. евро (при 30,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени. Така през седмицата, която приключва на 25 април 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 172,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 37,8 млрд. евро и 14,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 36,8 млрд. евро до 166,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 326 547 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 245 198 1 090
2.1 Вземания от МВФ 81 751 807
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 447 283
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 802 −34
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 416 1 076
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 416 1 076
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 638 141 1 832
5.1 Основни операции по рефинансиране 121 816 9 650
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 516 306 −7 536
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 18 −283
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 60 051 −3 547
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 586 687 −1 630
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 224 668 0
7.2 Други ценни книжа 362 019 −1 630
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 219 0
9 Други активи 242 002 2 473
Общо активи 2 169 061 1 261
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 946 353 −5 581
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 356 899 −29 498
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 166 145 −36 799
2.2 Депозитно улеснение 23 974 −6 084
2.3 Срочни депозити 166 780 13 416
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −31
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 013 −44
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 129 189 30 498
5.1 Сектор „Държавно управление“ 91 136 27 438
5.2 Други задължения 38 052 3 060
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 80 490 2 203
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 432 130
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 533 120
8.1 Депозити, салда и други задължения 4 533 120
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 830 0
10 Други задължения 211 432 3 433
11 Сметки за преоценка 288 913 0
12 Капитал и резерви 92 978 0
Общо пасиви 2 169 061 1 261
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите