Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. marcu 2014

1. apríla 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. marca 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 207,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
27. marca 2014 83-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 100 mil. USD
27. marca 2014 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 50 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 2,1 mld. EUR na 362 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,8 mld. EUR na 938,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 12,2 mld. EUR na 89,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 3 mld. EUR na 437 mld. EUR. V stredu 26. marca 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 96,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 121,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 175,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 20,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 11,6 mld. EUR, zatiaľ čo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií bolo predčasne splatených 18,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 28,3 mld. EUR (v porovnaní s 34,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,2 mld. EUR na 228,4 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 28. marca 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 175,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 37,9 mld. EUR a 14,7 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 16 mld. EUR na 179,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 134 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 548 −103
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 691 2
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 857 −104
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 137 −757
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 742 −1 459
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 742 −1 459
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 640 766 −3 308
5.1 Hlavné refinančné operácie 121 305 24 399
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 518 043 −28 206
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 417 500
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 65 988 −11 860
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 590 351 1 887
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 228 373 −211
7.2 Ostatné cenné papiere 361 978 2 098
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 237 0
9 Ostatné aktíva 238 201 1 623
Aktíva spolu 2 152 103 −13 977
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 938 728 1 789
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 382 918 −22 322
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 179 162 −16 039
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 28 256 −6 280
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 499 4 404
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 117 133 13 690
5.1 Verejná správa 89 910 12 218
5.2 Ostatné záväzky 27 223 1 472
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 81 607 −6 634
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 408 431
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 716 −1 176
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 716 −1 176
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 206 808 −4 398
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 92 692 239
Pasíva spolu 2 152 103 −13 977

Kontakt pre médiá