Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. marca 2014

1. april 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. marca 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 207,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
27. marec 2014 83-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 100 mio USD -
27. marec 2014 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 50 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,1 milijarde EUR na 362 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,8 milijarde EUR na 938,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 12,2 milijarde EUR na 89,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 3 milijarde EUR na 437 milijard EUR. V sredo, 26. marca 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 96,9 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 121,3 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 175,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 20,9 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 11,6 milijarde EUR, medtem ko je bilo 18,9 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 28,3 milijarde EUR (v primerjavi s 34,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 228,4 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 28. marca 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 175,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 37,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,7 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 16 milijard EUR na 179,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.134 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.548 −103
2.1 Terjatve do MDS 80.691 2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.857 −104
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.137 −757
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.742 −1.459
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.742 −1.459
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 640.766 −3.308
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 121.305 24.399
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 518.043 −28.206
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.417 500
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 65.988 −11.860
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 590.351 1.887
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 228.373 −211
7.2 Drugi vrednostni papirji 361.978 2.098
8 Dolg širše države v EUR 28.237 0
9 Druga sredstva 238.201 1.623
Skupaj sredstva 2.152.103 −13.977
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 938.728 1.789
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 382.918 −22.322
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 179.162 −16.039
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 28.256 −6.280
2.3 Vezane vloge 175.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 9.499 4.404
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 117.133 13.690
5.1 Širša država 89.910 12.218
5.2 Druge obveznosti 27.223 1.472
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 81.607 −6.634
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.408 431
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.716 −1.176
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.716 −1.176
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 206.808 −4.398
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 92.692 239
Skupaj obveznosti 2.152.103 −13.977

Stiki za medije