Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 28. ožujka 2014.

1. travnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 28. ožujka 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) smanjilo se za 0,1 milijardu EUR na 207,8 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
27. ožujka 2014. 83-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 100 milijuna USD -
27. ožujka 2014. 84-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima - 50 milijuna USD

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećala su se za 2,1 milijardu EUR na 362 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) povećala se za 1,8 milijarda EUR na 938,7 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) povećale su se za 12,2 milijarde EUR na 89,9 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) povećali su se za 3 milijarde EUR na 437 milijarda EUR. U srijedu, 26. ožujka 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 96,9 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 121,3 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 175,5 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti jednakog iznosa s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 20,9 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 11,6 milijarda EUR, dok je 18,9 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 1,4 milijarde EUR (u odnosu na 0,9 milijarda EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 28,3 milijarde EUR (u odnosu na 34,5 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) smanjila su se za 0,2 milijarde EUR na 228,4 milijarde EUR. Do smanjenja je došlo zbog kupnje vrijednosnih papira kupljenih u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica. Stoga je u tjednu koji je završio 28. ožujka 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 175,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 37,9 milijarda EUR odnosno 14,7 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) smanjilo za 16 milijarda EUR na 179,2 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 134 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 548 −103
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 691 2
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 857 −104
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 137 −757
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 742 −1 459
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 742 −1 459
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 640 766 −3 308
5.1 Glavne operacije refinanciranja 121 305 24 399
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 518 043 −28 206
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 1 417 500
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −1
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 65 988 −11 860
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 590 351 1 887
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 228 373 −211
7.2 Ostali vrijednosni papiri 361 978 2 098
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 237 0
9 Ostala imovina 238 201 1 623
Ukupno imovina 2 152 103 −13 977
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 938 728 1 789
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 382 918 −22 322
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 179 162 −16 039
2.2 Novčani depoziti 28 256 −6 280
2.3 Oročeni depoziti 175 500 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −4
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 9 499 4 404
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 117 133 13 690
5.1 Opća država 89 910 12 218
5.2 Ostale obveze 27 223 1 472
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 81 607 −6 634
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 408 431
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 716 −1 176
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 716 −1 176
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 206 808 −4 398
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 92 692 239
Ukupno obveze 2 152 103 −13 977

Kontaktni podatci za medije