Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 marca 2014 r.

1 kwietnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28 marca 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 207,8 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
27 marca 2014 r. 83-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 100 mln USD
27 marca 2014 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 50 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,1 mld EUR do poziomu 362 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 1,8 mld EUR do poziomu 938,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 12,2 mld EUR do poziomu 89,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 3 mld EUR do poziomu 437 mld EUR. W środę 26 marca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 96,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 121,3 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 175,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 20,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 11,6 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 18,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,4 mld EUR (wobec 0,9 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 28,3 mld EUR (wobec 34,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,2 mld EUR do poziomu 228,4 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 28 marca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 175,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 37,9 mld EUR i 14,7 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 16 mld EUR do poziomu 179,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.134 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.548 −103
2.1 Należności od MFW 80.691 2
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.857 −104
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.137 −757
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.742 −1.459
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.742 −1.459
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 640.766 −3.308
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 121.305 24.399
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 518.043 −28.206
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.417 500
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 65.988 −11.860
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 590.351 1.887
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 228.373 −211
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 361.978 2.098
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.237 0
9 Pozostałe aktywa 238.201 1.623
Aktywa razem 2.152.103 −13.977
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 938.728 1.789
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 382.918 −22.322
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 179.162 −16.039
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 28.256 −6.280
2.3 Depozyty terminowe 175.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.499 4.404
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 117.133 13.690
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 89.910 12.218
5.2 Pozostałe zobowiązania 27.223 1.472
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 81.607 −6.634
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.408 431
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.716 −1.176
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.716 −1.176
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 206.808 −4.398
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.692 239
Pasywa razem 2.152.103 −13.977

Kontakt z mediami