Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. marts 2014

1. april 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. marts 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 207,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
27. marts 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 83 dage USD 100 mio. -
27. marts 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage - USD 50 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,1 mia. euro til 362 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,8 mia. euro til 938,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 12,2 mia. euro til 89,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 3 mia. euro til 437 mia. euro. Onsdag den 26. marts 2014 udløb en primær markedsoperation på 96,9 mia. euro, og en ny på 121,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 175,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 20,9 mia. euro, og en ny på 11,6 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 18,9 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,4 mia. euro (mod 0,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 28,3 mia. euro (mod 34,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,2 mia. euro til 228,4 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 28. marts 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 175,7 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 37,9 mia. euro og 14,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 16 mia. euro til 179,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.134 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.548 −103
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.691 2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.857 −104
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.137 −757
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.742 −1.459
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.742 −1.459
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 640.766 −3.308
5.1 Primære markedsoperationer 121.305 24.399
5.2 Langfristede markedsoperationer 518.043 −28.206
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.417 500
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 65.988 −11.860
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 590.351 1.887
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 228.373 −211
7.2 Andre værdipapirer 361.978 2.098
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.237 0
9 Andre aktiver 238.201 1.623
Aktiver i alt 2.152.103 −13.977
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 938.728 1.789
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 382.918 −22.322
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 179.162 −16.039
2.2 Indlånsfacilitet 28.256 −6.280
2.3 Indskud med fast løbetid 175.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.499 4.404
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 117.133 13.690
5.1 Offentlig forvaltning og service 89.910 12.218
5.2 Andre forpligtelser 27.223 1.472
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 81.607 −6.634
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.408 431
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.716 −1.176
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.716 −1.176
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 206.808 −4.398
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 92.692 239
Passiver i alt 2.152.103 −13.977

Medie- og pressehenvendelser