Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 28. martā

2014.1.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 28. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 207.8 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 27. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 83 dienas 100 milj. ASV dolāru -
2014. gada 27. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas - 50 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 362 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.8 mljrd. euro (līdz 938.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 12.2 mljrd. euro (līdz 89.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 3 mljrd. euro (līdz 437 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 26. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 96.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 121.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 175.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 20.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 11.6 mljrd. euro apmērā, savukārt 18.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 28.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 34.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 228.4 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 28. martā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 175.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 37.9 mljrd. euro un 14.7 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16 mljrd. euro (līdz 179.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,134 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,548 −103
2.1 SVF debitoru parādi 80,691 2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,857 −104
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,137 −757
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,742 −1,459
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,742 −1,459
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 640,766 −3,308
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 121,305 24,399
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 518,043 −28,206
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,417 500
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 65,988 −11,860
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 590,351 1,887
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 228,373 −211
7.2 Pārējie vērtspapīri 361,978 2,098
8 Valdības parāds euro 28,237 0
9 Pārējie aktīvi 238,201 1,623
Kopā aktīvi 2,152,103 −13,977
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 938,728 1,789
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 382,918 −22,322
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 179,162 −16,039
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 28,256 −6,280
2.3 Termiņnoguldījumi 175,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9,499 4,404
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 117,133 13,690
5.1 Saistības pret valdību 89,910 12,218
5.2 Pārējās saistības 27,223 1,472
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 81,607 −6,634
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,408 431
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,716 −1,176
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,716 −1,176
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 206,808 −4,398
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 92,692 239
Kopā pasīvi 2,152,103 −13,977

Kontaktinformācija presei