Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 maart 2014

1 april 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 28 maart 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 207,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
27 maart 2014 83-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 100 miljoen -
27 maart 2014 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 50 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,1 miljard naar EUR 362 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,8 miljard naar EUR 938,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 12,2 miljard naar EUR 89,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 3 miljard naar EUR 437 miljard. Op woensdag 26 maart 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 96,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 121,3 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 175,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week verliep een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 20,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 11,6 miljard verrekend, terwijl van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 18,9 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,4 miljard (vergeleken met EUR 0,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 28,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 34,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 228,4 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 28 maart 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 175,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 37,9 miljard en EUR 14,7 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16 miljard naar EUR 179,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.134 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.548 −103
2.1 Vorderingen op het IMF 80.691 2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.857 −104
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.137 −757
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.742 −1.459
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.742 −1.459
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 640.766 −3.308
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 121.305 24.399
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 518.043 −28.206
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.417 500
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 65.988 −11.860
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 590.351 1.887
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 228.373 −211
7.2 Overige waardepapieren 361.978 2.098
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.237 0
9 Overige activa 238.201 1.623
Totaal activa 2.152.103 −13.977
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 938.728 1.789
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 382.918 −22.322
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 179.162 −16.039
2.2 Depositofaciliteit 28.256 −6.280
2.3 Termijndeposito's 175.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.499 4.404
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 117.133 13.690
5.1 Overheid 89.910 12.218
5.2 Overige verplichtingen 27.223 1.472
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 81.607 −6.634
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.408 431
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.716 −1.176
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.716 −1.176
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 206.808 −4.398
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 92.692 239
Totaal passiva 2.152.103 −13.977

Contactpersonen voor de media