Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. märts 2014

1. aprill 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

28. märtsil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 207,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
27. märts 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 83 päeva 100 miljonit USA dollarit
27. märts 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 50 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,1 miljardi euro võrra 362 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 1,8 miljardi euro võrra 938,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 12,2 miljardi euro võrra 89,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 3 miljardi euro võrra 437 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. märtsil 2014 möödus 96,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 121,3 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 175,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 20,9 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 11,6 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 18,9 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 28,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 34,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 228,4 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 28. märtsil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 175,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 37,9 miljardi ja 14,7 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 16 miljardi euro võrra 179,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 134 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 548 −103
2.1 Nõuded RVFle 80 691 2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 857 −104
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 137 −757
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 742 −1 459
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 742 −1 459
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 640 766 −3 308
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 121 305 24 399
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 518 043 −28 206
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 417 500
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 65 988 −11 860
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 590 351 1 887
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 228 373 −211
7.2 Muud väärtpaberid 361 978 2 098
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 237 0
9 Muud varad 238 201 1 623
Varad kokku 2 152 103 −13 977
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 938 728 1 789
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 382 918 −22 322
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 179 162 −16 039
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 28 256 −6 280
2.3 Tähtajalised hoiused 175 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 499 4 404
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 117 133 13 690
5.1 Valitsussektor 89 910 12 218
5.2 Muud kohustused 27 223 1 472
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 81 607 −6 634
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 408 431
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 716 −1 176
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 716 −1 176
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 206 808 −4 398
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 92 692 239
Kohustused kokku 2 152 103 −13 977

Kontaktandmed