Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. březnu 2014

1. dubna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. března 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,1 mld. EUR na 207,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
27. března 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 83 dní 100 mil. USD -
27. března 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní - 50 mil. USD

Transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 2,1 mld. EUR na 362 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,8 mld. EUR na 938,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 12,2 mld. EUR na 89,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 3 mld. EUR na 437 mld. EUR. Ve středu 26. března 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 96,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 121,3 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 175,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 20,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 11,6 mld. EUR, zatímco 18,9 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před termínem splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo uloženo 1,4 mld. EUR (oproti 0,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 28,3 mld. EUR (oproti 34,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 228,4 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů pořízených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 28. března 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 175,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 37,9 mld. EUR, resp. 14,7 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 16 mld. EUR na 179,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 134 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 548 −103
2.1 Pohledávky za MMF 80 691 2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 857 −104
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 137 −757
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 742 −1 459
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 742 −1 459
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 640 766 −3 308
5.1 Hlavní refinanční operace 121 305 24 399
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 518 043 −28 206
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 417 500
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 65 988 −11 860
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 590 351 1 887
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 228 373 −211
7.2 Ostatní cenné papíry 361 978 2 098
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 237 0
9 Ostatní aktiva 238 201 1 623
Aktiva celkem 2 152 103 −13 977
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 938 728 1 789
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 382 918 −22 322
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 179 162 −16 039
2.2 Vkladová facilita 28 256 −6 280
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 499 4 404
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 117 133 13 690
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 89 910 12 218
5.2 Ostatní závazky 27 223 1 472
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 81 607 −6 634
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 408 431
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 716 −1 176
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 716 −1 176
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 206 808 −4 398
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 692 239
Pasiva celkem 2 152 103 −13 977

Kontakty pro média