Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 март 2014 г.

1 април 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 28 март 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 207,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
27 март 2014 г. 83-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 100 млн. щатски долара -
27 март 2014 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 50 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,1 млрд. евро до 362 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,8 млрд. евро до 938,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 12,2 млрд. евро до 89,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 3 млрд. евро до 437 млрд. евро. На 26 март 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 96,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 121,3 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 175,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 20,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 11,6 млрд. евро, а 18,9 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,4 млрд. евро (при 0,9 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 28,3 млрд. евро (при 34,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 228,4 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 28 март 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е 175,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 37,9 млрд. евро и 14,7 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 16 млрд. евро до 179,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 134 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 548 −103
2.1 Вземания от МВФ 80 691 2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 857 −104
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 137 −757
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 742 −1 459
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 742 −1 459
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 640 766 −3 308
5.1 Основни операции по рефинансиране 121 305 24 399
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 518 043 −28 206
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 417 500
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 65 988 −11 860
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 590 351 1 887
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 228 373 −211
7.2 Други ценни книжа 361 978 2 098
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 237 0
9 Други активи 238 201 1 623
Общо активи 2 152 103 −13 977
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 938 728 1 789
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 382 918 −22 322
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 179 162 −16 039
2.2 Депозитно улеснение 28 256 −6 280
2.3 Срочни депозити 175 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 9 499 4 404
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 117 133 13 690
5.1 Сектор „Държавно управление“ 89 910 12 218
5.2 Други задължения 27 223 1 472
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 81 607 −6 634
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 408 431
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 716 −1 176
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 716 −1 176
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 206 808 −4 398
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 92 692 239
Общо пасиви 2 152 103 −13 977

Данни за контакт за медиите