Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 mars 2014

1 april 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 28 mars 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 207,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
27 mars 2014 83-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 100 miljoner USD -
27 mars 2014 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 50 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 362 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 938,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 12,2 miljarder EUR till 89,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 3 miljarder EUR till 437 miljarder EUR. Onsdagen den 26 mars 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 96,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 121,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 175,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 20,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 11,6 miljarder EUR medan långfristiga refinansieringstransaktioner på 18,9 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,4 miljarder EUR (jämfört med 0,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 28,3 miljarder EUR (jämfört med 34,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 228,4 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 28 mars 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 175,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 37,9 miljarder EUR respektive 14,7 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 16 miljarder EUR till 179,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.134 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.548 −103
2.1 Fordringar på IMF 80.691 2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.857 −104
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.137 −757
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.742 −1.459
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.742 −1.459
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 640.766 −3.308
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 121.305 24.399
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 518.043 −28.206
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.417 500
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 65.988 −11.860
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 590.351 1.887
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 228.373 −211
7.2 Andra värdepapper 361.978 2.098
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.237 0
9 Övriga tillgångar 238.201 1.623
Summa tillgångar 2.152.103 −13.977
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 938.728 1.789
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 382.918 −22.322
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 179.162 −16.039
2.2 Inlåningsfacilitet 28.256 −6.280
2.3 Inlåning med fast löptid 175.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.499 4.404
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 117.133 13.690
5.1 Offentliga sektorn 89.910 12.218
5.2 Övriga skulder 27.223 1.472
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 81.607 −6.634
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.408 431
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.716 −1.176
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.716 −1.176
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 206.808 −4.398
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 92.692 239
Summa skulder 2.152.103 −13.977

Kontakt för media