Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 4. novembrī

2011. gada 8. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 4. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 193 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 3. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 336.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 867.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15.8 mljrd. euro (līdz 51 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 64.2 mljrd. euro (līdz 114.3 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 1. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 197.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 182.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 169.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 173.5 mljrd. euro apmērā ar termiņu 8 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 288.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 248.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 9.5 mljrd. euro (līdz 242.2 mljrd. euro). Šāds pieaugums skaidrojams ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veiktajiem vērtspapīru pirkumiem. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 4. novembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 183 mljrd. euro un 59.2 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 43.4 mljrd. euro (līdz 135.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,825 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 229,751 1,260
2.1 SVF debitoru parādi 80,270 −136
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 149,481 1,396
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31,845 −839
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 27,256 542
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 27,256 542
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 580,036 −16,407
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 182,773 −14,665
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 395,996 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,237 −1,614
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 29 −127
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 85,528 530
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 578,388 7,049
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 242,225 9,520
7.2 Pārējie vērtspapīri 336,163 −2,471
8 Valdības parāds euro 33,966 0
9 Pārējie aktīvi 341,958 3,046
Kopā aktīvi 2,328,553 −4,820
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 867,080 3,958
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 600,974 4,387
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 135,280 −43,424
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 288,429 40,372
2.3 Termiņnoguldījumi 173,500 4,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3,766 3,439
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,092 629
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 58,714 −16,358
5.1 Saistības pret valdību 50,978 −15,807
5.2 Pārējās saistības 7,736 −551
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 49,435 −125
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,657 −143
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,483 97
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,483 97
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 214,875 2,735
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,328,553 −4,820
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem