Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. novembra 2011

8. november 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. novembra 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,5 milijarde EUR na 193 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
3. november 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD 0,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,5 milijarde EUR na 336,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4 milijarde EUR na 867,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 15,8 milijarde EUR na 51 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 64,2 milijarde EUR na 114,3 milijarde EUR. V torek, 1. novembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 197,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 182,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 169,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo osem dni v višini 173,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,2 milijarde EUR (v primerjavi z 2,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 288,4 milijarde EUR (v primerjavi z 248,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 9,5 milijarde EUR na 242,2 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 4. novembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 183 milijard EUR, vrednost portfelja v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 59,2 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 43,4 milijarde EUR na 135,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.825 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 229.751 1.260
2.1 Terjatve do MDS 80.270 −136
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 149.481 1.396
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.845 −839
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 27.256 542
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 27.256 542
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 580.036 −16.407
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 182.773 −14.665
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 395.996 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.237 −1.614
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 29 −127
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 85.528 530
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 578.388 7.049
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 242.225 9.520
7.2 Drugi vrednostni papirji 336.163 −2.471
8 Dolg širše države v EUR 33.966 0
9 Druga sredstva 341.958 3.046
Skupaj sredstva 2.328.553 −4.820
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 867.080 3.958
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 600.974 4.387
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 135.280 −43.424
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 288.429 40.372
2.3 Vezane vloge 173.500 4.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3.766 3.439
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.092 629
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 58.714 −16.358
5.1 Širša država 50.978 −15.807
5.2 Druge obveznosti 7.736 −551
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 49.435 −125
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.657 −143
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.483 97
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.483 97
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 214.875 2.735
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.328.553 −4.820
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije