Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 listopada 2011 r.

8 listopada 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 4 listopada 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,5 mld euro do poziomu 193 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
3 listopada 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,5 mld USD 0,5 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,5 mld euro do poziomu 336,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4 mld euro do poziomu 867,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 15,8 mld euro do poziomu 51 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 64,2 mld euro do poziomu 114,3 mld euro. We wtorek 1 listopada 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 197,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 182,8 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 169,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 173,5 mld euro, z terminem ośmiodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,2 mld euro (wobec 2,9 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 288,4 mld euro (wobec 248,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 9,5 mld euro do poziomu 242,2 mld euro. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 4 listopada 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 183 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,2 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 43,4 mld euro do poziomu 135,3 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.825 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 229.751 1.260
2.1 Należności od MFW 80.270 −136
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 149.481 1.396
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.845 −839
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 27.256 542
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 27.256 542
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 580.036 −16.407
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 182.773 −14.665
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 395.996 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.237 −1.614
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 29 −127
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 85.528 530
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 578.388 7.049
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 242.225 9.520
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 336.163 −2.471
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.966 0
9 Pozostałe aktywa 341.958 3.046
Aktywa razem 2.328.553 −4.820
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 867.080 3.958
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 600.974 4.387
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 135.280 −43.424
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 288.429 40.372
2.3 Depozyty terminowe 173.500 4.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3.766 3.439
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.092 629
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 58.714 −16.358
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 50.978 −15.807
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.736 −551
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 49.435 −125
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.657 −143
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.483 97
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.483 97
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 214.875 2.735
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.328.553 −4.820
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami