Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 november 2011

8 november 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 4 november 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 193 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
3 november 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,5 miljarder USD 0,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 336,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 867,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 15,8 miljarder EUR till 51 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 64,2 miljarder EUR till 114,3 miljarder EUR. Onsdagen den 1 november 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 197,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 182,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 169,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 173,5 miljarder EUR och med en löptid på åtta dagar, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,2 miljarder EUR (jämfört med 2,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 288,4 miljarder EUR (jämfört med 248,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 9,5 miljarder EUR till 242,2 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp av värdepapper inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 183 miljarder EUR respektive 59,2 miljarder EUR den vecka som slutade den 4 november 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 43,4 miljarder EUR till 135,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.825 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 229.751 1.260
2.1 Fordringar på IMF 80.270 −136
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 149.481 1.396
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.845 −839
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 27.256 542
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 27.256 542
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 580.036 −16.407
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 182.773 −14.665
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 395.996 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.237 −1.614
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 29 −127
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 85.528 530
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 578.388 7.049
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 242.225 9.520
7.2 Andra värdepapper 336.163 −2.471
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.966 0
9 Övriga tillgångar 341.958 3.046
Summa tillgångar 2.328.553 −4.820
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 867.080 3.958
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 600.974 4.387
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 135.280 −43.424
2.2 Inlåningsfacilitet 288.429 40.372
2.3 Inlåning med fast löptid 173.500 4.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3.766 3.439
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.092 629
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 58.714 −16.358
5.1 Offentliga sektorn 50.978 −15.807
5.2 Övriga skulder 7.736 −551
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 49.435 −125
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.657 −143
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.483 97
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.483 97
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 214.875 2.735
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.328.553 −4.820
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media