Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. listopadu 2011

8. listopadu 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. listopadu 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,5 mld. EUR na 193 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
3. listopadu 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 2,5 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se zvýšila o 4 mld. EUR na 867,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 15,8 mld. EUR na 51 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 64,2 mld. EUR na 114,3 mld. EUR. V úterý 1. listopadu 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 197,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 182,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 169,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 173,5 mld. EUR se splatností osm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,2 mld. EUR (oproti 2,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 288,4 mld. EUR (oproti 248,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 9,5 mld. EUR na 242,2 mld. EUR. Tento nárůst byl způsoben vypořádanými nákupy cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 4. listopadu 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 183 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,2 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 43,4 mld. EUR na 135,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 825 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 229 751 1 260
2.1 Pohledávky za MMF 80 270 −136
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 149 481 1 396
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 845 −839
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 27 256 542
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 27 256 542
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 580 036 −16 407
5.1 Hlavní refinanční operace 182 773 −14 665
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 395 996 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 237 −1 614
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 29 −127
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 85 528 530
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 578 388 7 049
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 242 225 9 520
7.2 Ostatní cenné papíry 336 163 −2 471
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 966 0
9 Ostatní aktiva 341 958 3 046
Aktiva celkem 2 328 553 −4 820
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 867 080 3 958
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 600 974 4 387
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 135 280 −43 424
2.2 Vkladová facilita 288 429 40 372
2.3 Termínované vklady 173 500 4 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 766 3 439
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 092 629
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 58 714 −16 358
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 50 978 −15 807
5.2 Ostatní závazky 7 736 −551
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 49 435 −125
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 657 −143
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 483 97
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 483 97
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 214 875 2 735
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 328 553 −4 820
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média