Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. novembru 2011

8. novembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. novembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientských a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,5 mld. EUR na 193 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
3. november 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,5 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4 mld. EUR na 867,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 15,8 mld. EUR na 51 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 64,2 mld. EUR na 114,3 mld. EUR. V utorok 1. novembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 197,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 182,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 169,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 173,5 mld. EUR so splatnosťou osem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,2 mld. EUR (v porovnaní s 2,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 288,4 mld. EUR (v porovnaní s 248,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 9,5 mld. EUR na 242,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 4. novembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 183 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,2 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 43,4 mld. EUR na 135,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 825 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 229 751 1 260
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 270 −136
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 149 481 1 396
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 845 −839
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 27 256 542
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 27 256 542
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 580 036 −16 407
5.1 Hlavné refinančné operácie 182 773 −14 665
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 395 996 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 237 −1 614
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 29 −127
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 85 528 530
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 578 388 7 049
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 242 225 9 520
7.2 Ostatné cenné papiere 336 163 −2 471
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 966 0
9 Ostatné aktíva 341 958 3 046
Úhrn aktív 2 328 553 −4 820
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 867 080 3 958
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 600 974 4 387
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 135 280 −43 424
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 288 429 40 372
2.3 Termínované vklady 173 500 4 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 766 3 439
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 092 629
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 58 714 −16 358
5.1 Verejná správa 50 978 −15 807
5.2 Ostatné záväzky 7 736 −551
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 49 435 −125
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 657 −143
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 483 97
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 483 97
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 214 875 2 735
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 328 553 −4 820
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá