Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 ноември 2011 г.

8 ноември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 4 ноември 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,5 млрд. евро до 193 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
3 ноември 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,5 млрд. евро до 336,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 4 млрд. евро до 867,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 15,8 млрд. евро до 51 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 64,2 млрд. евро до 114,3 млрд. евро. На 1 ноември 2011 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 197,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 182,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 169,5 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 173,5 млрд. евро с матуритет осем дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,2 млрд. евро (при 2,9 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 288,4 млрд. евро (при 248,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 9,5 млрд. евро до 242,2 млрд. евро. Увеличението е резултат от заплатените покупки на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 4 ноември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 183 млрд. евро и 59,2 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 43,4 млрд. евро до 135,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 825 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 229 751 1 260
2.1 Вземания от МВФ 80 270 −136
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 149 481 1 396
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 845 −839
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 27 256 542
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 27 256 542
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 580 036 −16 407
5.1 Основни операции по рефинансиране 182 773 −14 665
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 395 996 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 237 −1 614
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 29 −127
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 85 528 530
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 578 388 7 049
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 242 225 9 520
7.2 Други ценни книжа 336 163 −2 471
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 966 0
9 Други активи 341 958 3 046
Общо активи 2 328 553 −4 820
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 867 080 3 958
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 600 974 4 387
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 135 280 −43 424
2.2 Депозитно улеснение 288 429 40 372
2.3 Срочни депозити 173 500 4 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 766 3 439
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 092 629
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 58 714 −16 358
5.1 Сектор „Държавно управление“ 50 978 −15 807
5.2 Други задължения 7 736 −551
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 49 435 −125
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 657 −143
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 483 97
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 483 97
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 214 875 2 735
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 328 553 −4 820
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите