Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 november 2011

8 november 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 4 november 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 193 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
3 november 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard USD 0,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,5 miljard naar EUR 336,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4 miljard naar EUR 867,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 15,8 miljard naar EUR 51 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 64,2 miljard naar EUR 114,3 miljard. Op dinsdag 1 november 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 197,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 182,8 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 169,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 173,5 miljard, met een looptijd van acht dagen, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,2 miljard (vergeleken met EUR 2,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 288,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 248,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 9,5 miljard naar EUR 242,2 miljard. Deze stijging was het gevolg van verrekende aankopen van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 4 november 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 183 miljard en die van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,2 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 43,4 miljard naar EUR 135,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.825 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 229.751 1.260
2.1 Vorderingen op het IMF 80.270 −136
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 149.481 1.396
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.845 −839
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 27.256 542
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 27.256 542
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 580.036 −16.407
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 182.773 −14.665
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 395.996 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.237 −1.614
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 29 −127
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 85.528 530
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 578.388 7.049
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 242.225 9.520
7.2 Overige waardepapieren 336.163 −2.471
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.966 0
9 Overige activa 341.958 3.046
Totaal activa 2.328.553 −4.820
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 867.080 3.958
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 600.974 4.387
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 135.280 −43.424
2.2 Depositofaciliteit 288.429 40.372
2.3 Termijndeposito's 173.500 4.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3.766 3.439
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.092 629
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.714 −16.358
5.1 Overheid 50.978 −15.807
5.2 Overige verplichtingen 7.736 −551
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 49.435 −125
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.657 −143
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.483 97
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.483 97
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 214.875 2.735
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.328.553 −4.820
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media