SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. november 2011

8. november 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. november 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 193 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
3. november 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,5 mia. USD 0,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), faldt med 2,5 mia. euro til 336,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4 mia. euro til 867,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 15,8 mia. euro til 51 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 64,2 mia. euro til 114,3 mia. euro. Tirsdag den 1. november 2011 udløb en primær markedsoperation på 197,4 mia. euro, og en ny på 182,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 169,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på otte dage til en værdi af 173,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,2 mia. euro (mod 2,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 288,4 mia. euro (mod 248,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 9,5 mia. euro til 242,2 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb af værdipapirer under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 4. november 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 183 mia. euro og 59,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 43,4 mia. euro til 135,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.825 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 229.751 1.260
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.270 −136
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 149.481 1.396
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.845 −839
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 27.256 542
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 27.256 542
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 580.036 −16.407
5.1 Primære markedsoperationer 182.773 −14.665
5.2 Langfristede markedsoperationer 395.996 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.237 −1.614
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 29 −127
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 85.528 530
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 578.388 7.049
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 242.225 9.520
7.2 Andre værdipapirer 336.163 −2.471
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.966 0
9 Andre aktiver 341.958 3.046
Aktiver i alt 2.328.553 −4.820
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 867.080 3.958
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 600.974 4.387
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 135.280 −43.424
2.2 Indlånsfacilitet 288.429 40.372
2.3 Indskud med fast løbetid 173.500 4.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3.766 3.439
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.092 629
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 58.714 −16.358
5.1 Offentlig forvaltning og service 50.978 −15.807
5.2 Andre forpligtelser 7.736 −551
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 49.435 −125
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.657 −143
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.483 97
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.483 97
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 214.875 2.735
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.328.553 −4.820
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt